Skip to content

GSS Photo Album

GSA 2022, Denver, Colorado

GSA 2021, Portland, Oregon

Thermo2020 (2021), SantaFe, New Mexico


Thermo2018, Quedlinburg, Germany


AGU 2017, New Orleans, Louisiana


GSA 2017, Seattle, Washington


Thermo2016, Maresias, Brazil